АГФ
Асоциация на Геодезическите Фирми

Асоциация на Геодезическите Фирми

Геодезически фирми в твоя регион

Геодезисти
Начало -> Устав

Устав

Устав

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1 (1) Асоциацията на геодезическите фирми (АГФ) е сдружение на държавни, частни и общински фирми с предмет на дейност - кадастър, геодезия, фотограметрия, картография, проектантски дейности в населени и извън селищни територии. 
(2) АГФ е независимо, доброволно сдружение с нестопанска цел.
(3) АГФ осъществява своята дейност на принципа на пълна самоиздръжка.
(4) АГФ е юридическо лице с наименование "Асоциация на геодезическите фирми /АГФ/,  със седалище гр. София и адрес на управление община "Витоша", ул. "Мусала" 1.
(5) АГФ осъществява своята дейност в съответствие със законите в Република България и този Устав.
(6) АГФ осъществява своята дейност в частна полза на своите членове.
(7) АГФ може да открива клонове.
(8) АГФ се учредява без срок.

Файл: 

Файл