АГФ
Асоциация на Геодезическите Фирми

Асоциация на Геодезическите Фирми

Геодезически фирми в твоя регион

Геодезисти
Начало -> Устав

Устав

УСТАВ

НА АСОЦИАЦИЯ НА ГЕОДЕЗИЧЕСКИТЕ ФИРМИ

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 1. Чл. 1 (1) Асоциацията на геодезическите фирми (по нататък за краткост "Асоциацията") е сдружение на държавни, частни и общински фирми с предмет на дейност - кадастър, геодезия, фотограметрия, картография, проектантски дейности в населени и извън селищни територии.

(2)Асоциацията е независимо, доброволно сдружение с нестопанска цел.

(3)Асоциацията осъществява своята дейност на принципа на пълна самоиздръжка.

(4)Асоциацията е юридическо лице с наименование "Асоциация на геодезическите фирми" /АГФ/, със седалище гр. София и адрес на управление община Витоша, ул. ”Мусала” № 1.

(5)Асоциацията осъществява своята дейност в съответствие със законите в Република България и този Устав.

(6)Асоциацията осъществява своята дейност в частна полза на своите членове.

(7)Асоциацията може да открива клонове.

(8)Асоциацията се учредява без срок.

ЦЕЛИ

Чл. 2 Асоциацията на геодезическите фирми:

 1. Представлява и защитава правата и интересите на членовете;
 2. Подпомага, поощрява и активизира стопанската дейност на геодезическите фирми у нас и в чужбина;
 3. Съдейства за подобряване на обществения статус на специалистите - геодезисти, земеустроители;

СРЕДСТВА ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ

Чл. 3 За постигане на своите цели Асоциацията:

1. Предприема инициативи и участия в разработването на нормативни документи, свързани с геодезия, картография , кадастър и комасация .

2. Отменен с решение на Общо събрание от 03.10.2023 г.

3.Поддържа контакти и провежда консултации с компетентните държавни органи, като:

 • Изразява становища по законопроекти за данъци, такси и мита;
 • Изразява становища по проекти за закони и подзаконови актове, отнасящи се до предприемаческата дейност и в областта на кадастъра и геодезията; изисква разяснения и тълкувания по тях;
 • Предприема инициативи за защита на правата и интересите на членовете си, при неправомерни действия от страна на държавни, общински и други органи.

       • По своя инициатива или при поискване дава мнение по въпроси, засягащи интересите    на значителната част от членовете й.

•   Съдейства за извършването на маркетингови, конюнктурни или други проучвания за

пазарните възможности в областта на геодезията в страната и чужбина. Информира своите членове за обявени търгове и при възможност им осигурява съответните тръжни книжа;

 • Атестира български търговски дружества и предприятия за извършване на геодезически дейности в Република България и в чужбина. Съдейства на своите членове при провеждането на търгове и при кооперирането им за съвместно участие в търгове или пряко договаряне за изпълнение на крупни обекти в страната и чужбина:
 • Съдейства за отпускането от наши и чужди финансови институции на кредити за изпълнение на проекти с национално значение;
 • Осигурява информация за свободни работни места;
 • Събира и поддържа информационни банки от правна, нормативна, икономическа, научно-техническа и друга информация от страната и чужбина, полезна за дейността на членовете на Асоциацията;
 • чрез средствата за масово осведомяване популяризира дейността на Асоциацията и нейните членове;

                4.Съдейства за недопускане на монополизъм и нелоялна конкуренция.

                5.Установява връзки със сродни професионални геодезически съюзи, асоциации.

ПРЕДМЕТ НА СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ

Чл. 4. (1) Асоциацията извършва допълнителна стопанска дейност, свързана с предмета на основната дейност, произтичаща от целите й, а именно: маркетингови проучвания, анализи, консултации, информационна дейност, издаване на справочници и бюлетини по актуални теми относно професионалната геодезическа и земеустроителна практика, интерактивно обучение, организиране на дискусионни форуми и всички други дейности, които са свързани с предмета на основната дейност, за която е регистрирано сдружението и не са забранени от закона.

(2)Приходите от стопанската дейност на Асоциацията се използват за постигане на определените в настоящия Устав основни цели.

ЧЛЕНСТВО, ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Чл. 5 Членовете на Асоциацията са редовни и съдействащи /наблюдатели/.

Чл. 6 Редовни членове на Асоциацията могат да бъдат фирми регистрирани по Търговския закон, които:

6.1 Извършват стопанска дейност в областта на геодезията, кадастъра и съпътстващите ги дейности;

6.2 В съдебната регистрация на фирмата фигурират дейностите, цитирани в чл.1(1) от настоящия Устав;

6.3 Отменен с решение на Общо събрание от 03.10.2023 г.

6.4 Приемат Устава, целите и задачите на Асоциацията;

6.5 Плащат редовно членския си внос.

Чл. 7 Членове наблюдатели могат да бъдат български и чуждестранни юридически и физически лица, които не извършват пряко стопанска дейност в областта на геодезията, кадастъра и съпътстващите ги дейности, но могат да оказват съдействие за постигане целите на Асоциацията.

Чл. 8 Членствените правоотношения възникват при:

 1. Приемане;
 2. Сливане и вливане;

Чл. 9 (1) Приемането на редовни членове се извършва от Управителния съвет на Асоциацията, въз основа на писмена молба, в която се заявява съгласие с Устава и към която се прилагат следните доказателства: удостоверение за актуално състояние на фирмата кандидат, протокол с взето решение за членство в Асоциацията, в който да е посочено лицето, което ще представлява фирмата в Асоциацията и минимум две референции от членове на Асоциацията или от възложители, за които кандидатът е извършвал геодезически дейности. Датата за встъпване се определя в решението на Управителния съвет. Писменият отказ може да се обжалва в едномесечен срок от получаването му пред Общото събрание.

(2) Съдействащите членове (наблюдатели) се приемат от Управителния съвет на Асоциацията въз основа на писмена молба, в която се заявява съгласие с Устава и се посочва с какво кандидатът би могъл да съдейства за постигане целите на Асоциацията.

Чл. 10 (1) Правата и задълженията на членовете на Асоциацията произтичат от този Устав.

(2)Редовните членове имат право:

Да избират и да бъдат избирани в ръководните и контролните органи на Асоциацията;

Да участват в Общото събрание и в провеждането на мероприятия на Асоциацията;

Да се ползват от имуществото и резултатите от дейността на Асоциацията;

Да поставят за обсъждане и търсят и получават защита по принципни проблеми, свързани с осъществяването на тяхната стопанска дейност;

На свободен достъп до всички документи, свързани с дейността на Асоциацията, както и да получават писмено всички решения на Общото събрание и Управителния съвет;

Да напускат доброволно Асоциацията.

(3)Редовните членове са длъжни:

Да спазват Устава и решенията на Общото събрание и Управителния съвет;

Да работят за постигане на основните цели на Асоциацията;

Да внасят редовно членския си внос:

Да информират в едномесечен срок Управителния съвет за настъпили изменения в обстоятелствата по т.6.1, както и по отношение на представителството, седалището и адреса на управление.

Да не използват по какъвто и да е начин Асоциацията за цели, противоречащи на Устава, както и на професионална етика и граждански морал.

(4)Членовете наблюдатели имат правата и задълженията на редовните членове, без правото да бъдат избирани в ръководните и контролни органи на Асоциацията. Членовете наблюдатели участват в работата на Общото събрание с право на съвещателен глас.

Чл. 11 Членството в Асоциацията се прекратява в следните случаи:

 1.    С едномесечно писмено предизвестие до Управителния съвет на Асоциацията;
 2. Прекратяване на дейността на член - юридическо лице, без правоприемство;
 3. Изключване;
 4. При смърт или поставяне под пълно запрещение на член - физическо лице;
 5. При отпадане поради неплащане на членски внос за период по-дълг от една година от възникване на задължението, след изтичане на едномесечно писмено предизвестие отправено от Управителния съвет до съответния член;
 6. При прекратяване на Асоциацията;

Чл. 12 (1) Член на Асоциацията се изключва с мотивирано решение на Управителния съвет в следните случаи:

 1. При грубо или системно нарушаване на Устава или закона;
 2. Когато с действията и поведението си уронва престижа и уврежда интереса на Асоциацията;

 (2) Решението на Управителния съвет за изключване подлежи на обжалване пред Общото събрание на Асоциацията в едномесечен срок от получаването на писменото съобщение за това, не по-късно от една година от вземането му.

Чл. 13 Прекратилият членството си няма право на имуществени претенции към Асоциацията, произтичащи от членството.

ОРГАНИ

Чл. 14 Органи на Асоциацията са:

 1. Общо събрание;
 2. Управителен съвет;
 3. Председател;
 4. Контролен съвет;

Чл. 15.(1) Общото събрание е върховен орган на Асоциацията. В него участват с право на глас всички редовни членове. Членовете наблюдатели участват с право на съвещателен глас.

(2)Общо събрание се провежда поне един път годишно. То се свиква от Управителния съвет по негова инициатива или по искане на една трета от членовете на сдружението . Ако в последния случай УС в месечен срок не отправи писмено покана за свикване на общо събрание, същите членове могат да направят искане за свикване пред съда, в регистъра на който Асоциацията е вписана.

(3)Поканата трябва да съдържа дневния ред, датата, часа и мястото за провеждане на общото събрание и по чия инициатива се свиква.

(4)Поканата се публикува : в Агенция по вписванията ; в интернет страницата на Асоциацията  и се поставя на публично  мястото  в сградата, в която се намира управлението на Асоциацията най-малко един месец преди насрочения ден.

(5)На Общото събрание се води протокол, който отразява дискусиите, взетите решения и изборните резултати. Протоколът се подписва от протоколчика и от председателя на събранието.

Чл. 16 (1) Общото събрание се счита за законно, ако присъстват най-малко половината от всички редовни членове, ако няма кворум Общото събрание се отлага с един час и се счита за редовно, независимо от броя на присъстващите членове.

(2) Едно лице може да представлява не повече от трима членове на общото събрание въз основа на писмено пълномощно. Преупълномощаване не се допуска.

(3) Решенията в Общото събрание се вземат с обикновено мнозинство. За решенията по чл. 17, т. 1 и 7 се изисква квалифицирано мнозинство от 2/3 от присъстващите.

(4) Гласуването се провежда явно, освен при избора  на ръководни органи.

(5) Член на Общото събрание няма право на глас при решаването на въпроси, отнасящи се до:

 1. него, негов съпруг/а/ или роднини по права линия - без ограничения, по съребрена линия - до четвърта степен или по сватовство - до втора степен включително;
 2. юридически лица, в които той е управител и може да наложи или възпрепятства вземането на решения;

(6)По въпроси неоповестени в поканата не могат де се вземат решения.

Чл. 17 Общото събрание взема решения по всички основни въпроси по дейността на Асоциацията, в т ч:

 1. Изменя и допълва Устава;
 2. Утвърждава структурата на Асоциацията;
 3. Избира и освобождава членовете на Управителния съвет и Председателя на Асоциацията. Избира и освобождава членове на Контролния съвет и Председателя на Контролния съвет . ;
 4.  Приема основните насоки и програма за дейността на Асоциацията;
 5.  Определя размера, сроковете и начина за внасяне на членския внос и на допълнителните имуществени вноски;
 6.   Приема годишния отчет и бюджета на Асоциацията;
 7.  Взема решения за преобразуване и прекратяване на Асоциацията, за обявяването й в ликвидация, определя за ликвидатор Управителния съвет или му възлага да определи ликвидатор и взема решение за разпределяне на останалото след удовлетворяване на кредиторите имущество след ликвидацията;
 8.  Взема решения за смяна на седалището и наименованието на Асоциацията;
 9.  Приема отчета за дейността на Управителния и Контролния съвети;
 10. Приема вътрешните актове на Асоциацията;
 11. Приема доклади за работата на Асоциацията и нейните ръководни органи;
 12. Разглежда и решава жалби против решения на Управителния съвет и Контролния съвет, изменя и отменя техни незаконосъобразни и противоуставни решения.
 13. Решава всички въпроси, решаването на които не е предоставено на други органи.

Чл. 18 Управителен орган на Асоциацията е Управителният съвет. Той се състои от 5 до 9 лица. Юридически лица, които са членове на сдружението, могат да посочват за членове на Управителния съвет и лица, които не са членове на сдружението. Членовете на Управителния съвет се избират за срок от 3 години. В него не могат да бъдат избрани лица за повече от три последователни мандата.

Чл. 19 (1) Управителният съвет:

 1. Организира и ръководи работата на Асоциацията, съобразно с приетите от Общото събрание основни насоки и програма за дейността;
 2. Осигурява изпълнението на решенията на Общото събрание;
 3. Подготвя и внася в Общото събрание проект за бюджет;
 4. Подготвя и внася в Общото събрание отчет за дейността на Асоциацията:
 5. Определя реда и организира извършването дейността на Асоциацията и носи отговорност за това;
 6. Определя адреса на Асоциацията;
 7. Приема и изключва членове и взема решения за отпадане на членове;
 8. По предложение на Председателя на Асоциацията, утвърждава един Заместник - председател;
 9. Взема решения за откриване и закриване на клонове и определя техните управители;
 10. Разпорежда се с имуществото на Асоциацията, с изключение на недвижимото, при спазване на изискванията на Закона за юридическите лица с нестопанска цел и този устав;
 11. Решава членуването на Асоциацията в български и международни асоциации, съюзи, камари и други организации;
 12. При възлагане от Управителния съвет определя ликвидатор;
 13. Взема решения за създаване на помощни органи на Асоциацията;
 14. Приема други вътрешни актове на Асоциацията, различни от Устава;
 15. Одобрява структурата на административно-техническия персонал на Асоциацията;

(2) Управителният съвет се свиква на заседание най-малко един път на тримесечие с писмена покана от Председателя на Асоциацията, в която се посочва датата, часът и мястото, където ще се проведе заседанието. В изключителни случаи заседанието може да се свика в срок от 24 часа, като уведомяването може да стане по телефон, телекс, телефакс. Заседанията се ръководят от Председателя на Асоциацията, а при негово отсъствие - от определен от УС негов член.

(2а) Председателят е длъжен да свика извънредно заседание на Управителния съвет при писмено, искане на една трета от членовете му. Ако Председателят не свика заседание на Управителния съвет в седмичен срок, то може да се свика от всеки един от заинтересованите членове на Управителния съвет.

 

       (3) Заседанието на Управителния съвет е редовно, ако на него присъстват повече от половината от членовете му.

(4)Управителният съвет може да взема решения неприсъствено, ако протоколът бъде подписан от всички членове.

(5)Управителният съвет взема решения с обикновено мнозинство от присъстващите, а за решенията по чл. 19 ал., 1 т. 5, 10 и 12 - с мнозинство от всички членове.

(6)За присъстващ се счита член, с който има двустранна телефонна връзка, гарантираща установяването на самоличността му и позволяваща участието му в обсъжданията и вземането на решенията. Гласуването на този член се удостоверява в протокола от председателстващия заседанието.

(7)За заседанията на Управителния съвет се води протокол, който се подписва от Председателя и протоколчика.

(8) До избирането на нов Управителен съвет, старият продължава да изпълнява функциите си.

Чл. 20 Решенията на Управителния съвет които противоречат на закона, Устава или предходно решение на Общото събрание могат да бъдат оспорвани пред Общото събрание от заинтересовани членове на сдружението или Контролния съвет, в едномесечен срок от узнаването им, но не по-късно от една година от датата на вземане на решението.

Чл. 21 (1) Председателят на Асоциацията се избира от Общото събрание за срок от 3 години.

(2) Председателят на Асоциацията е член на Управителния съвет и негов Председател.

(3) Председателят на Асоциацията :

 1. Организира, ръководи и контролира, в съответствие с Устава, изпълнението на решенията на Общото събрание и на Управителния съвет;
 2. Представлява Асоциацията в страната и чужбина;
 3. Утвърждава съставите на помощните органи на Асоциацията;
 4. Утвърждава щата на Асоциацията, назначава и освобождава от длъжност служителите на Асоциацията;
 5. Привлича хонорувани специалисти за определени работи;
 6.       6. Ръководи заседанията на Управителния съвет;
 7. Разработва проект за годишен бюджет на Асоциацията и го представя на УС за обсъждане и внасяне за разглеждане от ОС;
 8. Стопанисва и управлява имуществото на Асоциацията, съгласно действащите нормативни изисквания и разпоредбите на този Устав;
 9. Разработва веднъж годишно доклад за дейността на Асоциацията и го представя на УС за одобрение.

(4)Председателят на Асоциацията ръководи цялостната й дейност и я представлява.

(5) Председател на Асоциацията на геодезическите фирми може да бъде собственик на фирма-член на Асоциацията или лице, с магистърска степен по геодезия. Председателят на АГФ не трябва да е осъждан с влязла в сила присъда, освен ако не е реабилитиран.

Чл. 22 Контролният съвет се състои от трима членове, избирани за срок от 3 години и следи за изпълнението на решенията на Общото събрание на Управителния съвет, проверява финансовото състояние на Асоциацията и отчита дейността си пред Общото събрание.

 

ЗАПЛАЩАНЕ

Чл. 23 (1) Изборните органи на Асоциацията работят на обществени начала, с изключение на Председателя на Асоциацията, който изпълнява дейността си срещу възнаграждение. Възнаграждението на Председателя се определя от УС в рамките на утвърдения годишен бюджет.

(2) Членовете на Управителния и на Контролния съвет могат да получават съобразно тяхната заетост, еднократни годишни възнаграждения, определени от Общото събрание и включени в бюджета.

(3) Щатният персонал получава заплати, премии и други възнаграждения, съгласно действащите в страната разпоредби и сключените трудови договори.

(4) Привлечените като експерти сътрудници, получават хонорари съобразно сключените договори, извършената работа и действащите в страната разпоредби.

ИМУЩЕСТВО

Чл. 24 Имуществото на Асоциацията се състои от пари, вещи, вещни права, права за ползуване, право върху интелектуална собственост, ноу-хау и всички други права, които законодателството допуска да бъдат елементи от имуществото на юридическо лице.

Чл. 25 Имуществото на Асоциацията се формира от:

 • Членски внос;
 • Доброволни вноски на членовете и дарения от юридически и физически лица;
 • Допълнителни имуществени вноски на членовете по решение на Общото събрание;
 • Допълнителна стопанска дейност по чл.4, ал. 1 от Устава и други източници.

Чл. 26 Разходите се извършват съобразно годишния бюджет, изготвен от Управителния съвет и приет от Общото събрание на Асоциацията.

Чл. 27 Приходите от дейностите по чл. 4 от Устава се използват за постигане на целите на Асоциацията.

Чл. 28 По решение на Общото събрание могат да се образуват целеви фондове, като техните източници и начини на използване се определят с решението на образуването им.

Чл. 29 Асоциацията не разпределя печалба.

ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Чл. 30 Асоциацията се прекратява:

 1. По решение на Общото събрание.
 2. По решение на съда в предвидените от закона случаи.

Чл. 31 Разпределянето на останалото след удовлетворяване на кредиторите имущество, се извършва съобразно решението на Общото събрание по чл. 17, т. 7.

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 32 Асоциацията може да има свой знак, регистриран по съответния ред. Асоциацията има кръгъл печат с надпис АСОЦИАЦИЯ НА ГЕОДЕЗИЧЕСКИТЕ ФИРМИ (АГФ ). Печатите са два - на български и на латиница.

Чл. 33 По решение на Общото събрание Асоциацията може да има своя рекламна значка. Знакът на Асоциацията и значката се приемат от Общото събрание.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА

Този  Устав е приет на учредителното събрание на Асоциацията на 27.05.1997 г., изменен и допълнен от Общото събрание на 25.11.1999 г., изменен и допълнен съгласно ЗЮЛНЦ на Общото събрание на 20.11.2000 г., изменен и допълнен от Общото събрание на Асоциацията, проведено на 16.05.2003 г., изменен и допълнен от Общото събрание на Асоциацията на геодезическите фирми, проведено  на 14.10.2011 г., изменен и допълнен от Общото събрание на Асоциацията, проведено  на 03.10.2023 г.