АГФ
Асоциация на Геодезическите Фирми

Асоциация на Геодезическите Фирми

Геодезически фирми в твоя регион

Геодезисти

Новини

Стартира новият сайт на Асоциация на Геодезическите Фирми в България.

На 19.06.2022 стартира новият сайт на Асоциация на Геодезическите Фирми в България.  Новият сайт има по-добра структура на информацията, изцяло обновен дизай и с допълнителни функционалности. Сайтът е  съвместим с всички мобилни, стационарни платформи и операционни системи.

ПРОВЕЖДАНЕ НА СЕМИНАР НА 1-2 ОКТОМВРИ 2019 г.

ПРОГРАМА ЗА СЕМИНАР НА АГФ НА ТЕМА:
ПРОМЕНИТЕ В ДЕЙНОСТТА НА ПРАВОСПОСОБНИТЕ ЛИЦА ПО КАДАСТЪР
след измененията и допълненията в ЗУТ, обнародвани в ДВ бр. 1, бр. 25, бр. 41 и бр. 44 от 2019г. и в ЗКИР, обнародвани в ДВ бр. 41 и бр. 44 от 2019г. както и поднормативните актове  - Наредба № РД-02-20-4 от 11.10.2016 г. за предоставяне на услуги от ККР, Обн. ДВ. бр.83 от 21 Октомври 2016г., изм. и доп. ДВ. бр.88 от 3 Ноември 2017г., изм. ДВ. бр.8 от 25 януари 2019г. и Наредба № 3 ОТ 16.02.2001 г.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРОМЕНЕНА ДАТА НА СРЕЩА НА АГФ

Поради възникнал допълнителнителен неотложен ангажимент на предвидения лектор и по негова молба /адв. Валя Бакалова/ се променя датата на срещата от 03.10.2019 г. /четвъртък/ на 01.10.2019г. /вторник/
Допълва се тема за обсъждане на срещата дискусия: „Обсъждане на предложение за вдигане на минималния осигурителен праг на длъжността  -  геодезист“.
Забележка:  Допълнение към предишната публикация в сайта.

Решение на УС на АГФ от 28.05.2019г.

Взети решения на управителния съвет на АГФ
на заседание от 28.05.2019
След обсъждане на поставените съгласно дневния ред теми УС на АГФ взе следните решения:
По точка първа от дневния ред:

  1.  Обсъждане и вземане на решение за подходящи теми за дискусия за предвидената среща-дискусия за м. октомври 2019 г.
  • Тема за обсъждане и дискусия:             Прилагане на новите текстове от ЗУТ и ЗКИР (влизащи  в сила м. Август 2019г.).

Съобщения

Моля всички членове АГФ да проверят данните си  в публичния регистър на новия сайт и при несъответсвие или липсваща информация да заявят промяна на email info@agf.bg.

На 19 юни 2022 г. стартира новият сайт за Асоциацията на геодезическите фирми. Забележки и препоръки по съдържанието на email info@agf.bg

Станете наш член

Членство

Асоциация на геодезическите фирми предлага следните категории членство:

  • Индивидуални членове - членство на физически лица проесионалисти в областта на геодезията
  • Фирмено членство - фирма развиващи дейност в областта на геодезията

Предимства на членсвоето в АГФ

  • Стават част от национална мрежа от специалисти и организации (с международни връзки) с общи цели, които съдействат за обмяна на информация, идеи, умения и опит;
  • Участие в професионалните конференции и срещи на АГФ
  • Намаления в най-големите специализрани магазини за геодезични прибори и софтуер в българия и чужбина.
  • Професионална взаимопомощ от членове на организацията.