АГФ
Асоциация на Геодезическите Фирми

Асоциация на Геодезическите Фирми

Геодезически фирми в твоя регион

Геодезисти
Начало -> За АГФ

За АГФ

Асоциация на геодезическите фирми (АГФ) е създадена през 1997 год., със седалище гр. София и адрес на управление общ. Витоша, ул. “Мусала” № 1. Понастоящем АГФ включва в състава си 49 фирми и разполага с офис на адрес - гр. София, п.к. 1680, бул. «Гоце Делчев» № 55, e-mail:office@agf.bg . Членове на Асоциацията са държавни, частни и общински фирми с предмет на дейност - кадастър, геодезия, фотограметрия, картография, проектантски дейности в населени и извън селищни територии. АГФ е независимо, доброволно сдружение с нестопанска цел, осъществява своята дейност на принципа на пълна самоиздръжка в частна полза на своите членове. 

АГФ е член на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) и Българска Стопанска Камара (БСК).

Целите, които си поставя Асоциацията на геодезическите фирми са следните:

 • Да представлява и защитава правата и интересите на своите членове;
 • Да подпомага, поощрява и активизира стопанската дейност на геодезическите фирми у нас и в чужбина;
 • Да съдейства за подобряване на обществения статус на специалистите - геодезисти, земеустроители;

За постигане на своите цели Асоциацията:

 • Предприема инициативи и участия в разработването на нормативни документи, свързани с кадастър, комасация, възстановяване на земеделските земи и горите.
 • Поддържа контакти и провежда консултации с компетентните държавни органи, като:
 • Изразява становища по законопроекти за данъци, такси и мита;
 • Изразява становища по проекти за закони и подзаконови актове, отнасящи се до предприемаческата дейност в областта на кадастъра и геодезията; изисква разяснения и тълкувания по тях;
 • Предприема инициативи за защита на правата и интересите на членовете си, при неправомерни действия от страна на държавни, общински и други органи:
 • По своя инициатива или при поискване дава мнение по въпроси, засягащи интересите на значителната част от членовете й;
 • Съдейства за извършването на маркетингови, конюнктурни или други проучвания за пазарните възможности в областта на геодезията в страната и чужбина.
 • Информира своите членове за обявени търгове и при възможност им осигурява съответните тръжни книжа;
 • Атестира български търговски дружества и предприятия за извършване на геодезически дейности в Република България и в чужбина.
 • Съдейства на своите членове при провеждането на търгове и при кооперирането им за съвместно участие в търгове или пряко договаряне за изпълнение на крупни обекти в страната и чужбина;
 • Съдейства за отпускането от наши и чужди финансови институции на кредити за изпълнение на проекти с национално значение;
 • Осигурява информация за свободни работни места;
 • Събира и поддържа информационни банки от правна, нормативна, икономическа, научно-техническа и друга информация от страната и чужбина, полезна за дейността на членовете на Асоциацията;
 • Чрез средствата за масово осведомяване популяризира дейността на Асоциацията и нейните членове;
 • Съдейства за недопускане на монополизъм и нелоялна конкуренция;
 • Установява връзки със сродни професионални геодезически съюзи, асоциации.