АГФ
Асоциация на Геодезическите Фирми

Асоциация на Геодезическите Фирми

Геодезически фирми в твоя регион

Геодезисти
Начало -> Новини -> Становище по проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър, публикуван за обществено обсъждане на 20 декември 2023 г

Становище по проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър, публикуван за обществено обсъждане на 20 декември 2023 г

АГФ внесе своето становище в  Министерство на регионалното развитие и благоустройството с входящ номер 92-00-34/18.01.2024 14:46:05.

Текста на становището :

Становище по проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър, публикуван за обществено обсъждане на 20 декември 2023 г.

       Асоциация на геодезическите фирми (АГФ) изразява следното становище по проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗИД на ЗКИР), публикуван на портала за обществени консултации със срок до 19 януари 2024 г.:

Публикуваният законопроект е предватително консултиран с АГФ и Асоциацията изразява своето принципно съгласие с предложените промени в ЗКИР, ЗКАИИП, ЗУТ и ЗГК.

Запознахме се и със становището на КАБ по законопроекта от портала за обществени консултации на МС, по специално възражението им по някои текстове в §35, 36 и 37, като изразяваме категоричното си възмущение от някои твърдения и неистини в него.

1.Към §35

В чл.4, ал.1 от ЗГК са изброени специализираните геодезически дейности при устройственото планиране. Предложено е допълнение на текста на т.2, с което се конкретизират видовете устройствени планове – само подробни планове, както и само три от тях.

Предвид наличието на вече съгласувани и подписани предложения за законопроекти за допълнение и изменение на ЗУТ, ЗГК и ЗКАИИП от участниците в консултативния съвет на браншовите организации в областта на устройственото планиране, инвестиционното проектиране и строителството – КАБ, КИИП, КИГ, САБ, БААИК и НАСП, в което предложеният текст на чл.4, ал.1, т.2 е „поддържането и прилагането (трасирането) на подробни устройствени планове – планове за регулация, планове за улична регулация и парцеларни планове“, то нашето предложение се припокрива с тяхното и считаме, че в текста на предложения законопроект следва да отпадне думата „изработването“, съгласно възражението от КАБ.

2.Към §36

Предложено е допълнение към текста на чл.5, ал.4 от ЗУТ, с което в експертните съвети  по устройство на територията (ЕСУТ) при общинските администрации да се включи и представител на КИГ.

          За разлика от основните общински центрове, голяма част от общините нямат изработена и влязла в сила кадастрална карта и регистри на урбанизираните си територии, а предвид темповете на възлагане и на финансиране на този процес – той не се очаква и да приключи в обозримо бъдеще. Това налага регулярно попълване на действащия кадастрален план, което не е дейност, която се извършва от проектанти от КИИП, КАБ или САБ. Предвид този факт, наличието на представители на създадената със ЗГК Камара на инженерите по геодезия в ЕСУТ е предложение, което категорично подкрепяме! Друг е въпросът доколко е наложително представители и на КАБ и на САБ в тези съвети.

3.Към §37

Предложено е допълнение към текста на чл.7,ал.3, т.1 от ЗКААИП, което конкретизира дейността на проектантите – геодезисти с ограничена проектантска правоспособност в устройственото планиране, без да се изменят настоящите текстове, касаещи архитекти, ландшафтни архитекти и строителни инженери.

Твърдението на КАБ, че „Липсата на разпоредба в ЗКАИИП по отнишение на инженерите по геодезия означава, че те нямат право да изработват ПУП“ , т.е., че изработваните до момента от инженерите по геодезия подробни устройствени планове – ПР, ПУР и парцеларни планове (включително и на основните национални инфраструктурни обекти) са приети и одобрени незаконосъобразно, са – меко казано – неприемливи и показват, че предложеното от МРРБ изменение е необходимо, за предотвратяване на подобно фриволно тълкуване на нормативната уредба.

Предвид коректните отношения на нашите членове с колегите архитекти, стремежът на настоящото ръководство на КАБ към конфронтация с геодезическата общност ни е напълно непонятен. Апелираме да бъдат взети незабавни мерки за решаване в зародиш на подобни спорове, с цел избягване на сериозното им негативно влияние върху инвестиционния процес в страната.