АГФ
Асоциация на Геодезическите Фирми

Асоциация на Геодезическите Фирми

Геодезически фирми в твоя регион

Геодезисти
Начало -> Новини -> Покана за Общо събрание на АГФ

Покана за Общо събрание на АГФ

              

           Управителният съвет на Асоциация на геодезическите фирми на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ свиква Общо събрание на 03.10.2023 г. от 12:00 часа в гр. София хотел „Форум“  ,  при следния дневен ред :

  1. Отчетен доклад за дейността на УС на АГФ за отчетния период – 01.01.2022 г. до 31.12.2022 г.
  2. Отчетен доклад за дейността на КС на АГФ за отчетния период – 01.01.2022 г. до 31.12.2022 г.
  3.  Приемане на отчетните доклади на УС и КС на АФГ.
  4.  Приемане на бюджета на Асоциацията за 2023 г.
  5.  Промени в Устава на Асоциация на геодезическите фирми.
  6. Разни .

При липса на кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в 13:00 часа, на същото място и при същия дневен ред.

                                                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ УС НА АГФ:

                                                                                                   /ИНЖ.  ЦВЕТАН ГЕОРГИЕВ/