АГФ
Асоциация на Геодезическите Фирми

Асоциация на Геодезическите Фирми

Геодезически фирми в твоя регион

Геодезисти
Начало -> Новини -> Писмо - становище от УС на АГФ до ИД на АГКК

Писмо - становище от УС на АГФ до ИД на АГКК

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,
от името на УС на АГФ изпратихме до ИД на АГКК Писмо-становище, във връзка с Решение на ИД на АГКК № РД-19-15/23.10.2017 г. за предкратяване на открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Отстраняване на явна фактическа грешка в неурбанизираната територия на общини Търговище, Антоново, Петрич, Крумовград, Кирково и Добрич – селска”по 4 (четири) обособени позиции.

инж. Николай Киров
Председател на АГФ