АГФ
Асоциация на Геодезическите Фирми

Асоциация на Геодезическите Фирми

Геодезически фирми в твоя регион

Геодезисти
Начало -> Новини -> ПРОВЕЖДАНЕ НА СЕМИНАР НА 1-2 ОКТОМВРИ 2019 г.

ПРОВЕЖДАНЕ НА СЕМИНАР НА 1-2 ОКТОМВРИ 2019 г.

ПРОГРАМА ЗА СЕМИНАР НА АГФ НА ТЕМА:
ПРОМЕНИТЕ В ДЕЙНОСТТА НА ПРАВОСПОСОБНИТЕ ЛИЦА ПО КАДАСТЪР
след измененията и допълненията в ЗУТ, обнародвани в ДВ бр. 1, бр. 25, бр. 41 и бр. 44 от 2019г. и в ЗКИР, обнародвани в ДВ бр. 41 и бр. 44 от 2019г. както и поднормативните актове  - Наредба № РД-02-20-4 от 11.10.2016 г. за предоставяне на услуги от ККР, Обн. ДВ. бр.83 от 21 Октомври 2016г., изм. и доп. ДВ. бр.88 от 3 Ноември 2017г., изм. ДВ. бр.8 от 25 януари 2019г. и Наредба № 3 ОТ 16.02.2001 г. ЗА ВОДЕНЕ И СЪХРАНЯВАНЕ НА РЕГИСТЪРА НА ЛИЦАТА, ПРАВОСПОСОБНИ ДА ИЗВЪРШВАТ ДЕЙНОСТИ ПО КАДАСТЪРА, Обн. ДВ. бр.19 от 2 Март 2001г., изм. ДВ. бр.15 от 17 Февруари 2006г., изм. и доп. ДВ. бр.81 от 10 Октомври 2017г.
 
1 октомври 2019 г.,  хотел АУГУСТА SPA ХОТЕЛ ХИСАРЯ
Откриване на семинара – 14:00 ч.
Лектор адв. Валя Бакалова – завършила специалност Право в СУ„Свети Климент Охридски”, Юридически факултет, управляващ съдружник в Адвокатско дружество „Бакалова и Дамянов”. Действащ юрист с над 24 години юридически стаж – юрисконсулт в ДСО „Редки метали“ от 1988 г. до 1992 г., главен юрисконсулт в отдел „Правен“, Столична община от 1992 г. до 1995 г., началник отдел „Правен“ в ресора на Главния архитект на София от 1996 г. до 1999 г. От 1999 г. и понастоящем адвокат от Софийската адвокатска колегия.
Притежава богат професионален опит в областта на административното право, реституцията и приватизацията, вещноправния и устройствен режим на недвижимите имоти, статута на обектите, публична и частна собственост на държавата и общините, процедурите по изработване, одобряване и изменение на устройствените планове, териториалното насочване на инвестиционни намерения, организация и провеждане на инвестиционния процес, разрешаване на строителството и въвеждането в експлоатация на готовите строежи, процесуално представителство при защита на вещните права.
Участва при създаването на ЗУТ, ЗКАИИП, проекти за изменение и допълнение на ЗУТ, проект за Закон за устройството и застрояването на Столичната община, проекти за изменение на ЗКИР. Изготвя становища по законопроекти за изменения и допълнения на ЗКИР, ЗУТ, както и на подзаконовите нормативни актове по тяхното прилагане.
Тема 1: Правомощия на правоспособните лица по кадастър по ЗКИР. Условия и ред за предоставяне на услуги с данни от кадастралната карта и кадастралните регистри.
Тема 2: Презумпция за достоверност на данните в кадастралната карта. Оспорване на достоверността на данните за недвижимите имоти, включени в кадастралната карта.
Тема 3: Практически проблеми при отстраняването на явни фактически грешки в кадастралните карти и кадастралните регистри, одобрени по реда на § 33 ПРЗ ЗКИР (ДВ, бр. 57 от 2016 г.)
Тема 4: Съвместяване на данните от кадастралната карта и заварените кадастрални и регулационни планове, изработени в графичен вид. (чл. 117а -нов ЗУТ).
Кафе-пауза – 16:00 - 16:30 ч.
Тема 5: Комбинирана скица от кадастралната карта и подробния устройствен план по чл. 140, ал.2 ЗУТ.
Тема 6: Специализирани карти за устройствено планиране. Ред за изработване и приложение.
Други:
Тема 7: Обсъждане на предложение за вдигане на минималния осигурителен праг на длъжността  - геодезист.
Тема 8:  Обсъждане създаването на Наредба за минималните размери на геодезическте възнаграждения  по подобие на Наредба № 1 от 9 юли 2004 г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения (изм. и доп., ДВ, бр. 84 от 25.10.2016 г.).
Тема 9:  Паркоместа - индивидуализиране, общи части на подземни гаражи, ид.части на паркомясто и принадлежащите му ид.ч. от общите части на сградата ( или на подземния етаж).
Тема 10:  Покривни тераси - общи части, собственост. 
Забележка: Не уточняваме времетраене и разпределяне по часове на темите, тъй като семинара до голяма степен ще е под формата на дискусия
 
2 октомври 2019г. -  9:00 – 12:00 ч.
Ще бъдат представени новости  в сферта на геодезическото оборудване и технологии.
В семинара са поканени и ще присъстват представители на AГKK и председателите на браншовите организации.