АГФ
Асоциация на Геодезическите Фирми

Асоциация на Геодезическите Фирми

Геодезически фирми в твоя регион

Геодезисти
Начало -> Новини -> ПОКАНА ОБЩО СЪБРАНИЕ

ПОКАНА ОБЩО СЪБРАНИЕ

ПОКАНА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩО ОТЧЕТНО ИЗБОРНО СЪБРАНИЕ НА АГФ

Управителният съвет на Асоциацията на геодезическите фирми на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ свиква Общо отчетно изборно събрание на 20.06.2024 г. от 16,00 часа в град Троян хотел „Шато Монтан “  ,  при следния дневен ред :

1.      Отчетен доклад за дейността на УС на АГФ за отчетния период – 01.01.2023 г. до 31.12.2023 г.

2.      Отчетен доклад за дейността на КС на АГФ за отчетния период – 01.01.2023 г. до 31.12.2023г.

3.      Приемане на отчетните доклади на УС и КС на АФГ. Освобождаване от отговорност на Председателя , Управителния съвет и Контролния съвет.

4.      Избор на Председател на АГФ.

5.      Избор на членове на Управителен съвет на АГФ.

6.      Избор на членове на Контролен съвет на АГФ.

7.      Приемане на бюджета на Асоциацията за 2024 г.

8.      Разни .

При липса на кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в 17,00 часа, на същото място и при същия дневен ред.