АГФ
Асоциация на Геодезическите Фирми

Асоциация на Геодезическите Фирми

Геодезически фирми в твоя регион

Геодезисти
Начало -> Новини -> Заседание на УС и КС на АГФ

Заседание на УС и КС на АГФ

           На 08.08.2023 г. от 16 ч. в онлайн среда се проведе  заседание на УС и КС на АГФ. Присъстват: инж. Цветан Георгиев - Председател; инж. Милен Димиев -заместник - председател; инж. Румен Георгиев - член на УС; инж. Йордан Куков - член на УС и инж. Стоян Стоянов - член на УС и инж. Николай Георгиев –член на КС.

    Д Н Е В Е Н  Р Е Д

  1. Отчитане приходите и разходите за Празник на геодезиста 2023 г.
  2. Представяне на информация за платения членски внос за 2022 г.
  3. Приемане на нови членове .
  4. Представяне на информация Проектът NOTATION
  5. Определяне на представител на АГФ за Съвета по геодезия, картография и кадастър
  6. Определяне дата и място за провеждане на Общо събрание на АГФ
  7. Разни

По т. 1 инж. Цветан Георгиев  предостави информация за Празника на геодезиста 2023 относно приходите от спонсорство и извършените  разходите. Приходите са в размер на 6 000 лв , а разходите са 7 000 лв. Разходите включват : разходи за официални гости , разходи за предметни награди в томболата ,наем на зала и озвучаване, разходи за дижей и програма .

По т. 2 инж. Цветан Георгиев представи информация за  актуалното състояние на платения членски за 2022 година .

По т.3- Приемане на нови членове ,се представиха получените към момента заявления за прием на членове на АГФ. Заявленията са от фирмите : Картограф ООД , Бадвик ООД и Его 85 ЕООД . Присъстващите единодушно приеха Картограф ООД , Бадвик ООД и Его 85 ЕООД за членове на АГФ.

По т.4 - Проектът NOTATION инж. Цв. Георгиев информира , че  АГФ , КИГ и УАСГ заедно са кандидатствали по проекта . 

По т. 5- Определяне на представител на АГФ за Съвета по геодезия, картография и кадастър . Инж. Цв. Георгиев представи писмо от МРРБ за определяне на представител за участие в Съвета по геодезия, картография и кадастър . Инж. Николай Георгиев предложи инж. Цветан Георгиев за представител на АГФ в съвета. Инж. Румен Георгиев предложи инж. Цветан Георгиев да е основен представител ,а в случай на невъзможност за присъствие да  упълномощи инж. Милен Димиев .  Присъстващите единодушно одобриха  инж. Цветан Георгиев да е основен представител, а в случай на невъзможност за присъствие да  упълномощи инж. Милен Димиев.

По т. 6 -Определяне дата и място за провеждане на Общо събрание на АГФ . Инж. Цв. Георгиев предложи дата 03.10.2023 г. в хотел Форум София  от 12 .00 ч. Присъстващите единодушно приеха предложението.

По т. 7 инж. Цв. Георгиев и инж. Димиев споделиха , че като представите на АГФ са провели неформална среща с новия изпълнителен директор на АГКК - инж. Страхил Танев .  В резултат на срещата имат уверението на инж. Танев за негово участие в бъдеща  среща – дискусия с членовете на АГФ . Инж. Стоянов предложи да се изпрати имейл до членовете и да се обобщят актуалните въпроси  и тогава да се отправи покана към инж. Танев . Присъстващите единодушно приеха предложението на инж. Стоянов .

Инж. Цв. Георгиев поясни , че  според чл .20 ал 4 от ЗКИР , Правоспособното лице е длъжно да преминава курс за поддържане и повишаване на професионалната си квалификация на всеки две години след края на годината, в която е придобило съответната правоспособност или е преминало курса. Инж. Цв. Георгиев предложи АГФ да организира обучения през декември 2023 г. и януари 2024 г. Присъстващите единодушно приеха предложението.

      С това дневния ред се изчерпа и заседанието се закрива в 17 .10 часа .