АГФ
Асоциация на Геодезическите Фирми

Асоциация на Геодезическите Фирми

Геодезически фирми в твоя регион

Геодезисти
Начало -> Новини -> УС на АГФ проведе първото си заседание за 2023 година

УС на АГФ проведе първото си заседание за 2023 година

На 09.02.2023 г. от 17 ч.  се проведе присъствено заседание на УС на АГФ. Присъстваха: инж. Цветан Георгиев - Председател; инж. Милен Димиев -заместник - председател; инж. Румен Георгиев - член на УС; инж. Йордан Куков - член на УС и инж. Стоян Стоянов - член на УС.

          Заседанието  протече при следния дневен ред:

1.       Определяне на дата и място за провеждане на Общо събрание на АГФ и Дневен ред.

2.       Разглеждане на материалите за Общото събрание: Отчетен доклад за дейността на УС на АГФ за отчетния период - 01.01.2022 г. до 31.12.2022 г.; Отчетен доклад за дейността на КС на АГФ за отчетния период - 01.01.2022 г. до 31.12.2022 г.; Бюджет на АГФ за 2023 г.

3.       Празник на геодезиста 31.03.2023 г.

4.       Семинар на тема: „Дистанционни методи при изработване на кадастрални карти“.

5.       Разни.

          Важни решения приети от УС на АГФ :

По т 1. Общото събрание на АГФ да се проведе на 27.04.2023г. от 13 ч.  в гр. София.

По т. 2  УС единодушно прие материалите за ОС на АГФ за 27.04.2023 г.

По т.3 от Дневния ред: Празник на геодезиста на 31.03.2023г  УС реши да покани за официални гости  : всички бивши председатели на АГФ; изпълнителния директор на АГКК - инж. Виолета Коритарова; МРРБ - инж. Иван Шишков - служебен министър МРРБ; Геодезическия факултет към УАСГ - проф. д-р инж. Елена Пенева -Декан, доц. д-р инж. Иван Кунчев - заместник декан, доц. Д-р инж. Юри Цановски – зам.-декан по научна и международна дейност и проф. д-р инж. Славейко Господинов - заместник ректор; Началник Военно - географска служба полковник Иван Инковски;  Главна дирекция "Гранична полиция": Главен комисар  Росица Димитрова – Директор; колегите от геодезическите организации на Сърбия и Македония и Председателите на:  КИГ, КИИП - секция геодезия и СЗГ.

УС единодушно прие Програма на празник на геодезиста 2023 г. :

1. Обучителен семинар на тема: Дистанционни методи при изработване на кадастрални карти - от 15:30 до 17:30 часа в  зала Пълдин на Парк хотел Санкт Петербург.

2. Презентации – новости в  геодезически инструменти и технологии - от 17:30 до 18:30 часа в  зала Пълдин на Парк хотел Санкт Петербург.

3. Официална вечеря по случай Празник на геодезиста – начален час 19:30 часа, ресторант на Парк хотел Санкт Петербург.

          По т.4 от Дневния ред: Семинар на тема: „Дистанционни методи при изработване на кадастрални карти“, се взе решение Семинарът да бъде организиран на 31.03.2023 г в гр. Пловдив, зала Пълдин.

          По т.5 от Дневния ред: Разни, бяха дискутирани проблеми в областта на геодезията.