АГФ
Асоциация на Геодезическите Фирми

Асоциация на Геодезическите Фирми

Геодезически фирми в твоя регион

Геодезисти
Начало -> Новини -> УС на АГФ проведе заседание

УС на АГФ проведе заседание

      На  06.10.2022 г. от 13,00 часа се проведе неприсъствено заседание на УС на АГФ. Дневният ред на заседанието :

  1. Изключване на нередовни членове на АГФ.
  2. Приемане на нови членове на АГФ.
  3. Разглеждане на предложение за оформление на Удостоверение за членство в АГФ и Заявление за членство.
  4. Обсъждане и избор на дата и форма за провеждане на  Общо отчетно събрание на АГФ .
  5. Обсъждане организирането  на Празник на геодезиста.
  6. Разни .

     По важни решения които взе УС :

    УС на АГФ утвърди бланки за заявление за членство и удостоверение за членство в АГФ.

    УС на АГФ е изпълнил своето задължение за  писмено уведомяване на фирмите с неплатен членски внос повече от една година. Съгласно  чл. 11 ал. 5 и чл. 19 ал. 1 т.7 от Устава на АГФ , УС  изключи тези членове.

    УС прие  за редовни членове следните фирми  : ГЕОКОНСУЛТ ООД; ГЕОНИК  ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД ; Кадастър Монт ООД и ЦЕИС ЕООД.

    Празника на геодезиста да се организира в Пловдив в последния петък на месец март 2023 г. Председателят предложи на това събитие да бъдат поканени ръководните органи на геодезически организации на съседни на България страни .

    УС на АГФ взе решение  да се инициира среща между  председателя на УС – инж. Цветан Георгиев  и инж. Виолета Коритарова – изпълнителен директор на АГКК . Темата на срещата да бъде : Проблеми по действащи и бъдещи договори за създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри.