АГФ
Асоциация на Геодезическите Фирми

Асоциация на Геодезическите Фирми

Геодезически фирми в твоя регион

Геодезисти
Начало -> Новини -> Становище на АГФ по публикувания за обществено обсъждане Проект на ЗИД на ЗКИР

Становище на АГФ по публикувания за обществено обсъждане Проект на ЗИД на ЗКИР

На сайта на Министерски съвет в "Портал за обществени консултации": http://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=3820 АГФ изразява своето становище по публикувания за обществено обсъждане Проект на ЗИД на ЗКИР., а именно:
 
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,
           На проведеното Общо събрание на 08.11.2018 г. на Асоциацията на геодезическите фирми (АГФ), на което точка от дневния ред беше публикувания за обществено обсъждане Проект на ЗИД на ЗКИР, се обсъдиха предложените в проекта изменения и АГФ излиза официално със следните предложения:

  1. В &10 от ЗИД на ЗКИР предлагаме да се добави нова ал. 5: "Правоспособните лица по ал.1 следва да са регистрирани по Търговския закон или вписани в регистър БУЛСТАТ".

Мотиви: подобряване прозрачността и отчетността на дейността, което е форма на борба със сивата икономика.

  1. Да се измени текста в чл. 51, ал. 5 от ЗКИР, като придобие вида: „За извършване на измененията в кадастралната карта се изработва проект в цифров вид във формата по чл. 12, т. 5 в който новообразуваните имоти са индивидуализирани с граници и идентификатор. Проектът се изработва от правоспособно лице по кадастър. Изработения проект се подава в цифров вид, по електронен път в СГКК“.

 Мотиви: Намаляване на бюрокрацията и синхронизиране с европейските директиви.

  1. В &2 от ЗИД на ЗКИР предлагаме да отпадне т. 2.

     Мотиви:  Въпросът е решен в чл.37, ал.2, т.5 от Закона за геодезията и картографията. Не е необходимо да се натоварва допълнително АГКК с обучение, вместо то да се извършва от висшите учебни заведения.
 
С уважение:
инж. Николай Киров - председател на
АСОЦИАЦИЯТА НА ГЕОДЕЗИЧЕСКИТЕ ФИРМИ