АГФ
Асоциация на Геодезическите Фирми

Асоциация на Геодезическите Фирми

Геодезически фирми в твоя регион

Геодезисти
Начало -> Новини -> Обявление в ДВ бр. 87/2017 г. за провеждане на Общо събрание на АГФ.

Обявление в ДВ бр. 87/2017 г. за провеждане на Общо събрание на АГФ.

Управителният съвет на Асоциация на геодезическите фирми в България свиква общо събрание на членовете на асоциацията
           на 01.12.2017 г. в 14:00 часа на адрес: гр. София, ул. "Мусала" 1, зала на АГКК на ет.1, при следния ДНЕВЕН  РЕД:
     1. Отчетен доклад  за дейността на УС на АГФ за отчетния период;
     2. Отчетен доклад за дейността на КС на АГФ за отчетния период;
     3. Приемане  на отчетните  доклади на УС и КС;
     4. Приемане на бюджета на Асоциацията  за 2018 г.;
     5. Промени в Устава на Асоциацията на геодезическите фирми;
     6. Освобождаване на Председателя и на членовете на УС и КС на АГФ;  
     7. Избор на председател и членове на ръководните органи на АГФ;
     8. Разни.
        При липсата на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ, общото събрание ще се проведе същия ден в 15:00 часа на същото място и при същия дневен ред