АГФ
Асоциация на Геодезическите Фирми

Асоциация на Геодезическите Фирми

Геодезически фирми в твоя регион

Геодезисти
Начало -> Новини -> ОБЩО СЪБРАНИЕ на АГФ на 08.11.2018 г. гр. Велинград, х-л "АРТЕ"

ОБЩО СЪБРАНИЕ на АГФ на 08.11.2018 г. гр. Велинград, х-л "АРТЕ"

УС на Асоциацията на геодезическите фирми (АГФ), на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ свиква Общо събрание на членовете на Асоциацията, 
което ще се проведе на 08.11.2018 г. от 15.00 ч. в ГР. ВЕЛИНГРАД, ХОТЕЛ „АРТЕ“ при следния:
                                                ДНЕВЕН  РЕД
                        1.  Отчетен доклад  за дейността на УС на АГФ за отчетния период;
                        2. Отчетен доклад за дейността на КС на АГФ за отчетния период;
                        3. Приемане  на отчетните  доклади на УС и КС;                  
                        4. Приемане на бюджета на Асоциацията  за 2019 г.;     
                        5.  Разни:
                   5.1. Дискусии на теми:
                      -   Становище на АГФ по публикувания за обществено обсъждане Проект на ЗИД на ЗКИР.
                      -   Обществени поръчки за изработване на КККР – в изпълнение, обявени и бъдещи;
                      -  Изработване на „Проекти за изменение на КККР“ при различия в цифровия модел на кадастралната карта и регулационните планове;
                   5.2. Други;
При липсата на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ, Общото събрание ще се проведе същия ден в 16:00 часа на същото място и при същия дневен ред.