Последни Новини

Становище на АГФ по публикувания за обществено обсъждане Проект на ЗИД на ЗКИР

На сайта на Министерски съвет в "Портал за обществени консултации": http://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=3820 АГФ изразява своето становище по публикувания за обществено обсъждане Проект на ЗИД на ЗКИР., а именно:
 
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

ОБЩО СЪБРАНИЕ на АГФ на 08.11.2018 г. гр. Велинград, х-л "АРТЕ"

               УС на Асоциацията на геодезическите фирми (АГФ), на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ свиква Общо събрание на членовете на Асоциацията, 
което ще се проведе на 08.11.2018 г. от 15.00 ч. в ГР. ВЕЛИНГРАД, ХОТЕЛ „АРТЕ“ при следния:
                                                ДНЕВЕН  РЕД
                        1.  Отчетен доклад  за дейността на УС на АГФ за отчетния период;
                        2. Отчетен доклад за дейността на КС на АГФ за отчетния период;

Отговор до сп. "Геомедия"

Уважаеми колеги, прилагам по-долу кореспнденцията със сп. "Геомедия", във връзка с отправени въпроси към нас:
******
Уважаема госпожо Николова,
приложено изпращам Ви отговор на въпросите, отправени към АГФ, във връзка с подадени жалби до КЗК.
Прилагам:

РЕЗУЛТАТИ ОТ АНКЕТАТА

Уважаеми колеги,
Благодаря на всички които проявихте активност и изразихте своето мнение.
Формата на анкетата беше абсолютно прозрачна и всички имаха възможност видят изразените мнения.
Резултатът е, че трябва да има реакция от страна на гилдията по така обявените поръчки.
По отношение на това, каква да бъде реакцията /неучастие в процедурите или обжалване на процедурите/ е видно, че с малък превес са мненията за обжалване на процедурите.
Информираме Ви, че се съобразяваме с резултата и обжалваме процедурите!

АНКЕТА за процедурите по ГММП и КККР - Срок за даване на отговори - до 19.04.2018 (четвъртък)

   Уважаеми колеги,
във връзка с условията на обявените обществени поръчки от АГКК за изработване на КККР и ГММП организирахме среща на основните неправителствени организации в бранша: АГФ, КИГ, КИИП и СГЗБ и непосредствено след тази среща проведохме заседание на УС на АГФ.
Мненията бяха много разнопосочни, поради което взехме решение да потърсим мнението на цялата колегия с предложената Ви Анкета.
С долния линк моля да попълните АНКЕТА за процедурите по ГММП и КККР: