Последни Новини

Резултати: Избор на председател и членове на ръководните органи на АГФ
  • Избор на председател и членове на ръководните органи на АГФ:

за Председател:
1.    инж. Николай Киров
 
за членове на УС на АГФ:
2.    инж. Румен Ж. Георгиев
3.    инж. Николай Д. Георгиев
4.    инж. Милен С. Димиев
5.    инж. Стоян П. Стоянов

за членове на КС на АГФ:
1.    инж. Златан  Г. Златанов 
2.   инж. Цветан Ал. Георгиев 
3.    инж. Ангел Ст. Ангелов  

 

Обявление в ДВ бр. 87/2017 г. за провеждане на Общо събрание на АГФ.

 
           Управителният съвет на Асоциация на геодезическите фирми в България свиква общо събрание на членовете на асоциацията
           на 01.12.2017 г. в 14:00 часа на адрес: гр. София, ул. "Мусала" 1, зала на АГКК на ет.1, при следния ДНЕВЕН  РЕД:
     1. Отчетен доклад  за дейността на УС на АГФ за отчетния период;
     2. Отчетен доклад за дейността на КС на АГФ за отчетния период;
     3. Приемане  на отчетните  доклади на УС и КС;
     4. Приемане на бюджета на Асоциацията  за 2018 г.;

Писмо - становище от УС на АГФ до ИД на АГКК

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,
от името на УС на АГФ изпратихме до ИД на АГКК Писмо-становище, във връзка с Решение на ИД на АГКК № РД-19-15/23.10.2017 г. за предкратяване на открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Отстраняване на явна фактическа грешка в неурбанизираната територия на общини Търговище, Антоново, Петрич, Крумовград, Кирково и Добрич – селска”, по 4 (четири) обособени позиции.

инж. Николай Киров
Председател на АГФ

 

ГЕОДЕЗИЧЕСКИ СЕМИНАР – ОКТОМВРИ 2017 Г.

ГЕОДЕЗИЧЕСКИ СЕМИНАР – ОКТОМВРИ 2017 Г.
мероприятието ще се проведе на 13-ти и 14-ти октомври 2017 г. в Аугуста Спа Хотел Хисаря.
Прилагаме Програма* на Семинара
*АГФ запазва правото си да внася промени по програмата и организацията на събитието.
 

10-та юбилейна Регионална конференция по кадастър и геопространствени данни в Скопие

Уважаеми колеги,
Информираме Ви, че по покана на Камарата на търговските дружества за геодезически работи на Република Македония и решение на УС на АГФ, на 8-ми, 9-ти и 10-ти юни 2017 г. представители на АГФ в лицето на председателя на УС г-н Николай Киров и члена на УС г-н Милен Димиев посетиха 10-тата юбилейна Регионална конференция по кадастър и геопространствени данни в Скопие, на която присъстваха всички страни от Балканския регион, без Гърция.